top of page

Projektin johtaminen - johtamisen keskeinen osa-alue / Projektleding - en central del av ledarskapet


Projektin johtaminen – johtamisen keskeinen osa-alue

Projektin johtaminen on tärkeä osa johtamista. Projektin johtamisessa yhdistyy useimmiten sekä asioiden että ihmisten johtaminen. Projekti on tavoitteellinen hanke, jota suoritetaan tietyssä aikataulussa ja siihen varataan tietty määrä resursseja. Projektin johtajan tehtävänä on käyttää varattuja resursseja niin, että projekti pystytään viemään maaliin sovitun aikataulun puitteessa.

Mielestäni projektin johtamista ei arvosteta riittävästi. Tämä ehkä sen takia että projektinjohto on, hyvin hoidetussa projektissa, näkymätön osa projektia. Silloin kun projektin tavoitteet toteutuvat niille varatuilla resursseilla ja kun projekti valmistuu aikataulun puitteessa, tätä pidetään liian usein itsestään selvänä. Tämä näkyy siinä, ettei asiakas helposti hyväksy projektin johtamiseen liittyviä erilliskustannuksia. Esimerkkinä voidaan käyttää mainosalaa. Ollaan kyllä valmiita maksamaan luovasta suunnittelusta, kun taas projektinjohdon kustannuksia usein kyseenalaistetaan.

Hyvä projektin johtaja käy asiakkaan kanssa kriittistä keskustelua, kun projektille asetetaan tavoitteet. Hän osaa mobilisoida projektia varten oikeat resurssit, sekä tehdä sille realistisen kustannusarvion ja aikataulun. Projektin johtajalla on hyvin tärkeä rooli projektin etenemisen kannalta, kuten esimerkiksi taklata eteen tulevia yllätyksiä, niin että silti pysytään tavoitteessa.

Vaikka hyvin hoidettuna projektin johtajan rooli on näkymätön, niin puutteellinen projektin johtaminen on hyvin näkyvä, kun projekti epäonnistuu. Aikataulut eivät pidä, projektin lopputulos ei vastaa alkuperäistä tavoitetta tai kustannusarviot ylittyvät. Uskon että jokainen meistä pystyy kertomaan esimerkin tällaisesta pieleen menneestä projektista.

Mielestäni projektin johtaminen pitäisi näkyvämmän roolin osana johtamiskoulutusta. Projektin johtaminen on taito, josta jokaisella tulee olemaan hyötyä työelämän jossakin vaiheessa. Hyvä projektinjohtaja pystyy myös kohtalaisen helposti vaihtamaan alaa, koska tietyt projektin johtamiseen liittyvät lainalaisuudet toistuvat samanlaisina alasta riippumatta.

Projektledning - en central del av ledarskapet

Projektledning är en viktig del av ledarskapet. I projektledning kombineras oftast både sak- och människoledarskap. Ett projekt är en uppgift som har ett specifikt mål, och som utförs inom utsatt tid, med på förhand bestämda resurser. Projektledarens uppgift är att använda de till projektet reserverade resurserna, så att projektet kan genomföras inom utsatt tid.

Projektledningen får alltför sällan den uppskattning den förtjänar. Detta p g a att i ett välskött projekt, har projektledningen en rätt osynlig roll. Då ett projekt genomförs med därtill reserverade resurser inom utsatt tid, håller man det många gånger som självklart. Det syns i att kunder ofta är ovilliga att godkänna kostnader som hänför sig till projektledning. Som ett exempel kan nämnas reklambranschen. Man är nog villig att betala för den kreativa planeringen, medan projektledningens kostnader ifrågasätts.

En erfaren projektledare för en kritisk dialog med kunden då man sätter upp mål för ett projekt. Han kan också mobilisera de för projektet behövliga resurserna samt göra upp en realistisk kalkyl och tidtabell. Projektledaren har också en mycket central roll med tanke på projektets framskridande, genom att t ex kunna tackla eventuella överraskningar, så att man ändå kan hålla fast vid målsättningen.

Fastän projektledarens roll är osynlig då ett projekt sköts väl, är bristfällig av projektledning mycket synlig då projektet misslyckas. Tidtabellerna håller inte, budgeten överskrids eller de uppsatta målsättningarna nås ej. Jag antar att var och en av oss kan nämna exempel på ett misslyckat projekt.

Enligt min åsikt borde projektledning få en synligare roll som en del av ledarskapsutbildningen. Kunskap om projektledning kommer garanterat att vara till nytta för var och en i något skede av arbetslivet. En skicklig projektledare kan om han vill ganska lätt byta bransch, ty vissa regler som hänför sig till projektledning gäller oberoende av bransch.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page