top of page

Johtajuuden kolme peruspilaria: taito, tahto ja tunne / Ledarskapets tre grundpelare: kunskap, vilja

Johtajuuden kolme peruspilaria: taito, tahto ja tunne

Tietyt johtajuuden lainalaisuudet eivät muutu, vaikka ympäristömme muutosvauhti on nopea. Silti johtajia on syytä muistuttaa näistä säännöllisesti. Edelleen on tärkeätä että johtaja johtaa sekä taidolla, tahdolla että tunteella.

Taidolla ymmärretään koulutukseen ja työkokemukseen mukana tulevat taidot. Johtajalla pitää olla riittävä ymmärrys siitä toimintaympäristöstä missä hän toimii. Nämä vaatimukset muuttuvat ajan myötä toimintaympäristön muuttuessa, ja siksi elinikäinen oppiminen on tullut jäädäkseen.

Johtaminen on myös hyvin paljon tahtolaji. Johtajalla on oltava tahtoa johtaa. Johtauudessa törmätään aina sekä myötä- että vastatuuliin, ja silloin kun johtaa vastatuulessa tarvitaan ennen kaikkea tahtoa. On kestettävä hetkellisiä vastoinkäymisiä ja samalla pystyttävä kohdistamaan huomiota pidemmän aikavälin tavoitteisiin.

Edellä mainittujen lisäski johtajalla on oltava tunne kohdallaan. Puhutaan myöskin tunneälystä. Kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä tarvitaan tunneosaamista. Silloin tarkoitetaan mm johtajan sosiaalisia taitoja, empatiaa ja intuitiota. Tällä osaamisen alueella yleensä hyvät johtajat erottuvat keskinkertaisista.

Coachingissa käsiteltävät aiheet liittyvät kaikkiin edellä mainittuihin taitoihin. Kuitenkin uksallan väittää että useimmiten käytetään eniten aikaa siihen, että keskustellaan johtajan tahtoon ja tunneosaamiseen liittyvistä asioista. Coachin tehtävä on varmistaa että johtajan fokus pysyy näiden osaamisalueiden kehittämisessä, kun tiedetään että jokaisen johtajan arki on täynnä kiirreellisiä tehtäviä.

Ledarskapets tre grundpelare: kunskap, vilja och känsla

Endel av ledarskapets grundregler består fastän förändringstakten i vår omgivning är snabb. Ändå är det skäl att ständigt påminna ledarna om dem. Det är fortfarande viktigt att ledaren leder såväl med kunskap, vilja och känsla.

Med kunskap förstår man den kunskap som kommer genom utbildning och arbetserfarenhet. Ledaren bör ha tillräcklig kunskap inom det verksamhetsområde där han verkar. Dessa krav förändras hela tiden eftersom vår verksamhetsomgivning är i ständig förändring. Därför är ett livslångt lärande här för att stanna.

Ledarskapet handlar också mycket om vilja. Ledaren måste vilja leda. Inom ledearskapet möter man alltid såväl med- och motvid, och då motvinden blåser hårt, frågas det främst av allt efter vilja. Ledaren bör kunna stå ut med tillfälliga motgångar samtidigt som han siktar på de långsiktiga målen.

Förutom ovan nämnda färdigheter bör ledaren också ha känsla. Man talar även om känslointelligens. I allt umgänge oss människor emellan behöver vi färdigheter som hänför sig till känslan. Man kan bl a nämna sociala färdigheter, empati och intuition. Främst inom området för denna färdighet skiljer sig de goda ledarna från de medelmåttliga.

De ämnen som behandlas inom coachingen hänför sig till alla de ovan nämnda färdigheterna. Ändå vågar jag påstå att oftast går den stösta delen av tiden åt till att behandla frågor som hänför sig till ledarens vilja och känsla. Coachens uppgift är att se till att ledarens focus hålls på att utveckla dessa färdigheter, då man vet att varje ledares vardag är full av brådskande uppgifter.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page