top of page

Tuoreessa ilmastoraportissa vaaditaan välittömästi tekoja / I den färska klimatrapporten krävs det o


Tuoreessa ilmastoraportissa vaaditaan välittömästi tekoja

Hiljattain ilmestynyt IPCC:n ilmastoraportti on pysäyttävää luettavaa. Ilmastopaneelin mukaan maapallon lämpeneminen on vielä mahdollista rajoittaa 1,5 asteeseen, mutta se vaatisi todella nopeita ja laaja-alaisia muutoksia. Tässä kohtaa kysytään tietenkin kuinka paljon yksittäiset suomalaiset voivat vaikuttaa näihin muutoksiin? Liikkumistavalla, asunnon lämmittämisellä ja ruokavaliolla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Asiantuntijat kaipaavat pikaisesti toimia paitsi kansalaisilta myös päättäjiltä. Viittaan tässä blogikirjoituksessa Helsingin Sanomissa kesän ja syksyn aikana julkaistuihin artikkeleihin, mutta keskityn kuitenkin käsittelemään syömiseen liittyviä vaikutuksia.

Mikäli tutkijoihin on uskominen meidän kannattaa suosia kasviperäisiä ruokia ja vähentää lihan syömistä. Etenkin nautakarjan kasvattaminen tuottaa paljon maatalouden päästöjä, joten esimerkiksi naudanliha ja juusto ovat ilmastolle raskasta ruokaa. Eläinkunnan tuotteista paras vaihtoehto on kotimainen, kestävästi pyydetty kala. Suomessahan on myös paljon korvaavia kasviperäisiä proteiinilähteitä, mikä tekee arjen valinnoista helpompia. Myös hyönteisiä on enenevässä määrin lähdetty tuotteistamaan ja myymään. Jos haluaa edelleen syödä lihaa, kannattaa suosia kotimaista lähiruokaa. Jokainen voi myös merkittävästi vaikuttaa oman hiilijalanjälkeensä kiinnittämällä huomiota ennen kaikkea ruokahävikkiin ja ostamalla vain sen verran ruokaa mitä todella käyttää.

Lihan ja maitotuotteiden tuotanto vie nykyisin yli 80 prosenttia maailman maatalousmaasta ja aiheuttaa 60 prosenttia maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä. Lihan ja maitotuotteiden välttäminen on tärkein yksittäinen keino vähentää omaa ympäristökuormaansa, käy ilmi tuoreesta maanviljelyn ympäristöhaittoja poikkeuksellisen perusteellisesti selvittäneestä tutkimuksesta. Tutkimus julkaistiin arvovaltaisessa Science-tiedelehdessä. Oxfordin yliopiston tutkijat laskivat, että ilman lihan ja maitotuotteiden tuotantoa ihmiskunnan ruokkimiseen riittäisi 75 prosenttia nykyistä vähemmän viljely- ja laidunpinta-alaa. ”Vegaaninen ruokavalio on todennäköisesti merkittävin yksittäinen keino vähentää vaikutustasi planeetta Maahan, ei vain kasvihuonekaasuja, vaan myös vesistöjen happamoitumista ja rehevöitymistä sekä maan ja veden käyttöä”, sanoi tutkimusta johtanut Joseph Poore Oxfordin yliopistosta The Guardianille. Pooren mukaan vegaaniksi ryhtymisellä on paljon suurempi vaikutus kuin vaikkapa lentämisen vähentämisellä tai sähköauton hankkimisella, sillä kaksi jälkimmäistä vaikuttavat vain kasvihuonekaasupäästöihin. Tutkimus paljasti kuitenkin suuria eroja siinä, millaisia ympäristöhaittoja saman ruoan tuottaminen eri tavoilla voi aiheuttaa. Esimerkiksi karjankasvatus alueella, jolta on hakattu metsät, aiheuttaa 12 kertaa enemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin karjankasvatus luonnollisilla laidunmailla. Tutkijoiden mukaan suomalaisen karjankasvatuksen ilmastovaikutus on kansainvälistä keskiarvoa selvästi pienempi. On aivan selvää että liha- ja maitoalan toimijat tekevät lujasti töitä, jotta saadaan nämä tuotantoketjut vähemmän ympäristöä kuormittaviksi. En kannata sitä, että noin vain lopeteta liha- ja maitotuotteiden kulutusta, vaan että entistä enemmän mietitään, miten valitsemamme tuote on tuotettu ja keneltä tämä ostetaan. Ehkä emme kannata valita uusiseelantilaista tai brasilialaista lihaa ruokapöytiimme.

On selvää, että olemme niin suurten ilmastohaasteiden edessä, että tarvitaan toimenpiteitä sekä viranomaisilta että kansalaisilta maalimanlaajuisesti. Yksittäiset kuluttajat eivät välttämättä pysty vertailemaan eri asioiden ympäristövaikutuksia keskenään, vaan tällainen valistus jää asiantuntijoiden tehtäväksi. Mutta mikäli ihmiset yhä enemmän arvoisivat kaikkia syömiseen, liikkumiseen ja asumiseen liittyviä ratkaisujaan ympäristövaikutusten kannalta syntysi ”monta pientä oikeaan suuntaan virtaavaa puroa”.

I den färska klimatrapporten kräver man omedelbara åtgärder

Den nyligen av IPCC publicerade klimatrapporten får oss verkligen att stanna upp. Enligt klimatpanelen kan man ännu stanna upp jordens uppvärmning till 1,5 grader, men det skulle kräva verkligen snabba och vidsträckta åtgärder. Då frågar vi oss förstås, hur mycket den enskilda finländaren kan påverka förändringarna? Hur vi rör på oss, hur vi bor och vad vi äter har betydelse för att åtgärda klimatuppvärmningen. Experterna kräver åtgärder såväl av myndigheterna, som av de enskilda medborgarna. I den här bloggskriften refererar jag till artiklar publicerade i Helsingin Sanomat under sommaren och hösten, men koncentrerar mig på att behandla vad vi kan göra beträffande vårt ätande.

Om vi skall tro på forskarna borde vi gynna en vegetarisk diet och minska vår konsumtion av kött. Speciellt uppfödandet av nötkreatur producerar en stor del av jordbrukets utsläpp, vilket betyder att kött och ost är mat som belastar klimatet. Av produkter från djurriket är inhemsk fisk, som är fångad på ett hållbart sätt, det bästa alternativet. I Finland finns det också en hel mängd alternativa proteinkällor från växtriket, vilket underlättar våra val. Även insekter är något som man har börjat producera och olika produkter med insekter som råvara har redan lanserats. Om man ändå vill äta kött är inhemskt producerad närmat det bästa alternativet. Man kan också märkbart påverka sitt ekologiska fotavtryck genom att minska på matsvinnet och endast köpa den mat man verkligen använder.

För produktionen av kött- och mjölkprodukter behövs det i dag 80 % av världens jordbruksareal och produktionen förorsakar 60% av jordbrukets växthusgaser. Det framgår att den största enskilda åtgärd för att minska sin egen miljöbelastning är att undvika konsumtion av kött- och mjölkprodukter. I en forskningsrapport gjord av forskare vid Oxfords Universitet publicerad i faktatidskriften Science har man räknat ut att genom att avstå från produktion av kött och mjölkprodukter skulle en areal 75% mindre än dagens jordbruks- och betesareal, räcka till för att föda jordens befolkning.

”Det betyder att följa en vegandiet är den viktigaste, enskilda åtgärden genom vilken man kan minska sin belastande inverkan på jorden; såväl utsläpp av växthusgaser, men också på försurning samt övergödning av sjöar och vattendrag, och även på konsumtion av jord och vatten” säger forskaren Joseph Poore från Oxfords Universitet för tidningen the Guardian. Enligt Poore betyder en vegandiet mycket mera än att minska på antalet flygresor eller att skaffa en elbil, eftersom de två senare endast inverkar på utsläpp av växthusgaser.

Forskningen avslöjade också att det finns stora skillnader i sättet på vilket maten produceras. Till exempel att föda upp djur på ett område på vilket skogen är avverkad har 12 gånger större miljöbelastning än uppfödning på naturliga betesmarker. Forskarna säger också miljöbelastningen av djurhållningen i Finland ligger klart under det internationella medeltalet.

Det är helt klart att man inom kött och mjölkbranschen arbetar intensivt med att minska miljöbelastningen inom sina produktionskedjor. Jag tror inte på att vi skall sluta äta kött- och mjölkprodukter, utan att i vi i stället skall välja våra livsmedel med eftertanke och samtidigt fundera över vilka produkter och producenter vi gynnar. Exempelvis är det föga klokt att köttet transporteras från Nya Zeeland eller Brasilien till våra matbord.

Det är helt klart att vi står inför så stora miljöutmaningar att det krävs åtgärder av såväl myndigheter samt av de enskilda individerna. Den enskilda individen har svårt att avgöra hur de olika åtgärderna påverkar miljön jämfört med varandra. Därför är det myndigheternas sak att upplysa om detta. Men redan om var och en av oss alltid tänker på miljöinverkan då vi fattar beslut gällande våra transporter, vårt boende, samt matval, uppstår det ”många små bäckar som rinner i rätt riktning”.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page