top of page

Laatujärjestelmä vaatii resursseja, mutta antaa samalla uusia mahdollisuuksia / Ett kvalitetss


Laatujärjestelmä vaatii resursseja, mutta antaa samalla uusia mahdollisuuksia

Tänä päivänä suurin osa elintarvikeyrityksistä on sen tosiasian edessä, että tarvitsee sertifioidun laatujärjestelmän. Kaupan keskusliikkeet ja muut suurimmat asiakkaan vaativat useimmiten, että tavarantoimittajalla on tällainen laatujärjestelmä. Minkälainen laatujärjestelmä tulee kyseeseen, riippuu taas siitä mihin ja kenelle yritys haluaa tuotteensa myydä.

Ensimmäinen reaktio, varsinkin pk-yrityksessä, on usein huoli resurssien ja osaamisen riittävyydestä. Laatujärjestelmään liittyvät kustannukset ovat toinen yleinen huolenaihe. Nämä huolet ovat ihan aiheelliset, koska on aivan selvää, että laatujärjestelmäprojektin läpivieminen yrityksessä, tulee vaatimaan sekä aikaa että rahaa.

Tässä yhteydessä kannattaa kuitenkin korostaa, että sertifioidun laatujärjestelmään liittyy yritykselle myös paljon mahdollisuuksia. Sen lisäksi että laatujärjestelmä avaa ovia uusille asiakkaille, tämän läpivieminen yrityksessä antaa samalla mahdollisuuden uudistaa ja tehostaa toimintaa. Laatujärjestelmäprojektin yhteydessä paneudutaan perusteellisesti yrityksen kaikkiin prosesseihin, jolloin samalla pystytään tekemään sellaisia muutoksia, jotka vievät yrityksen tapa toimia uudelle tasolle. Ennen kuin käynnistetään projekti, jonka tavoitteena on sertifioitu laatujärjestelmä, kannattaa siis miettiä yrityksen tavoitteita mahdollisimman laajasti. Tällä tavalla varmistetaan, että projektista saadaan yrityksen kannalta maksimaalinen hyöty.

Konsulttina olen auttanut monta elintarvikealan pk-yritystä edellä kuvatun laatujärjestelmäprojektin läpiviemisessä. Mielestäni projektin starttipalaverissa on ensiarvoisen tärkeää hahmottaa yrityksen tavoitteita mahdollisimman laajasti ja pitkälle tulevaisuuteen. Samalla kun varmistetaan että yrityksen toiminta täyttää laatujärjestelmään kuuluvia vaatimuksia, tehdään asiat sellaisella tavalla, joka palvelee yrityksen toimintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

Yritykset jotka ovat vieneet läpi laatujärjestelmäprojektin äsken kertomallani tavalla, ovat saaneet kaikkein eniten vastinetta rahoilleen. Kun projektille asetetaan sellaiset tavoitteet, josta yrityksen liiketoiminta hyötyy kokonaisvaltaisesti, puhutaan kustannusten lisäksi investoinnista. Investointi, joka auttaa yritystä viemään tapansa toimia kokonaan uudelle tasolle.

Ett kvalitetssystem kräver resurser, men ger samtidigt nya möjligheter

I dag står de flesta livsmedelsföretag inför det faktum att det behövs ett certifierat kvalitetssystem. Handelns centralaffärer samt andra större kunder, kräver vanligen att varuleverantören har ett sådant kvalitetssystem. Hurdant kvalitetssystem det behövs, beror på vart och till vem företaget vill sälja sina produkter.

Den första reaktionen, speciellt från små och medelstora företag, är oron över hur resurserna och kunskapen kommer att räcka till för att genomföra ett dylikt kvalitetsprojekt. Ett annat orosmoment är de kostnader som hänför sig till kvalitetssystemet. Visst är denna oro helt befogad, för det går inte att neka att det krävs resurser både i form av tid och pengar, för att genomföra ett dylikt projekt.

I detta sammanhang bör man ändå poängtera att ett certifierat kvalitetssystem samtidigt öppnar nya möjligheter för företaget. Förutom att kvalitetssystemet öppnar dörrar till nya kunder, ger genomförandet av ett dylikt projekt samtidigt möjligheten att förnya och effektivera företagets verksamhet. I samband med ett kvalitetssystemprojekt går man grundligt igenom företagets alla processer, vilket betyder att man samtidigt kan göra sådana förändringar, som förnyar och för företagets sätt att verka på en ny nivå. Innan man inleder projektet som resulterar i ett certifierat kvalitetssystem, lönar det sig alltså att gå igenom företagets målsättningar ut ett vidare perspektiv. På så sätt försäkrar man sig om att man får maximal nytta utav projektet.

I egenskap av konsult har jag hjälpt många livsmedelsföretag att genomföra ett kvalitetssystemprojekt på det sätt som ovan beskrivits. Enligt min åsikt lönar det sig under det första mötet, att fundera på företagets målsättningar ur ett helhetsperspektiv, samt så långt framåt i tiden som möjligt. Samtidigt som man försäkrar sig om att företagets verksamhet fyller de krav som ställs för att få ett certifierat kvalitetssystem, gör man sådana förändringar som gynnar företagets övriga syften.

De företag som har genomfört sitt kvalitetsystemprojekt på det sätt jag har beskrivit ovan, har fått möjligast mycket avkastning på de resurser som man har satsat på det hela. Då man gör upp målsättningen för projektet enligt vad företaget som helhet har nytta av, talar man förutom kostnaderna om en investering. Det är en investering, som möjliggör att lyfta företagets sätt att verka på en helt ny nivå.

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page