top of page

Ihmisten välinen viestintä muuttuvassa maalimassa / Kommunikationen människor emellan i en värld av


Ihmisten välinen viestintä muuttuvassa maalimassa.

Ihmisten välinen viestintä perustui pelkästään fyysisiin kohtaamisiin. Myöhemmin kirjeiden kirjoittaminen on tullut mukaan ja sen jälkeen puhelut. Nykyään suuri osa ihmisten välisesstä viestinnästä on siirtynyt verkkoon; olemme yhteydessä toisiimme sähköpostitse tai sosiaalisen media välityksellä.

Ihmisten välisessä viestinnässä tulkitsemme toisiamme sanallisten ja sanattomien viestien perusteella. Sanattomiin viesteihin kuuluu äänenpaino, kehonkieli, ulkoinen olemus jne. Tutkimusten mukaan arvoidaan että 60-65 merkityksestä tulee sanattoman viestinnän kautta ja 35-40 prosenttia sanallisen viestinnän kautta.

Yrityksissä tehokkuussyistä halutaan vähentää kokousten määrä. Myös soittamisen kynnys kasvaa kun ihmisten työaika tai aikavyöhyke vaihtelee. Siis viestintä siirtyy yhä enemmän verkkoon. Mutta miten käy silloin sanattoman viestinnän jota perinteisesti on koettu sanallista tärkeämpänä?

Olemme voineet huomata että kirjallisessa viestinnässä väärin ymmärryksen riski kasvaa kun sanaton viestintä jää pois. Esimerkiksi ei voida välttämättä tietää onko kirjoittaja innostunut ja iloinen, vai mikä on siinä tapauksessa iloisuuden innostuksen aste. Lisäksi nykyaikaisessa kirjallisessa viestinnässä mennään suoraan asiaan ja suositaan lyhyitä lauseita. Kaikissa näissä tilateista paljon on kiinni kirjoittajan taidokkuudesta, mutta hyvin paljon jää lukijan tulkinnan varaan.

Voidaan myös ajatella että esimerkiksi työnhakutilanteissa on vaikea erottua massasta kun prosessi viedään pitkälle pelkästään turvautuen CV-tietoihin ja nettihakemuksiin. Uskallan väittää että hakija joka tänä päivänä koputtaa yrityksen ovea, tai vaikka soittaa kertoakseen itsestään voi saada etulyöntiaseman.

Olen myös hieman huolissani miten suuri osa tämän päivän nuorten viestinnästä tapahtuu verkon kautta. On myös puhuttu siitä että perheissä puhutaan liian vähän kun kaikki perheenjäsenet keskittyvät älylaitteisiinsa. Tässä on tärkeä tehtävä johtajilla, esimiehillä, opettajilla, vanhemmilla ja tietenkin meillä jokaisella, katsoa että arjessamme on riittävästi ihan aitoja kohtaamisia ihmisten välillä. Arvokas lisä ovat tietenkin uudet teknologiat, jotka mahdollistavat nopeata viestintää aikaan ja paikkaan katsomatta, mutta ne eivät koskaan voi korvata perinteisiä viestintätapoja. Muistetaan vielä että viestinnän merkityksestä 60-65% tulee sanattoman viestien kautta!

Kommunikationen människor emellan i en värld av förändring

Kommunikationen människor emellan baserade sig länge enbart på fysiska sammanträffanden. Senare började man kommunicera per brev och därefter följde telefonsamtal. Numera har en stor del av kommunikationen flyttats till nätet; vi kontaktar varandra via elpost eller sociala medier.

I kommunikationen oss människor emellan tolkar vi varandra via verbal och icke verbal kommunikation. Till den icke verbala kommunikationen hör rösten, kroppsspråket och vår yttre habitus. Enligt forskningar som gjorts uppfattar vi budskapet till 60-65% genom den icke verbala kommunikationen, medan den verbala kommunikationen står för 35-40%.

I företagen vill man bli effektivare genom att dra ner på antalet möten. Även tröskeln för att ringa växer då vi har olika arbetstider eller tidzon. Kommuntikationen flyttas alltså till en allt större del till nätet. Men vad händer då med den icke verbala kommunikationen som man traditionell har ansett vara viktigare än den verbala?

Vi har kunnat märka att risken för missförstånd är större i den skriftliga kommunikationen då den icke verbala kommunikationen blir borta.Till exempel kan vi nödvändigtvis inte veta om skribenten är glad och ivrig, eller till vilken grad han i så fall är det. Dessutom går man i dagens skriftliga kommunikation rakt på sak och använder kort meningar. I alla dessa fall är det mycket fast på skribentens skicklighet hur bra han får fram sitt budskap. Trots det blir mycket en tolkningsfråga för läsaren.

Man kan också tänka sig en rekryteringssituation som framskrider mycket långt enbart baserat på CV-uppgifter och internetansökan. Jag vågar påstå att den sökande som i dag kommer och knacka på företagets dörr eller ringer upp och presenterar sig, lätt kan skilja sig till sin fördel ur mängden av sökanden.

Jag är också något oroad över hur stor del av våra ungdomars kommunikation sker över nätet. Även i familjerna talar man mindre än tidigare då alla är så upptagna vid sina smarttelefoner. Här finns det en viktig uppgift för ledare, förmän, lärare, föräldrar och för var och en av oss att se till att det i vår vardag finns tillräcklig mängd av äkta sammanträffande oss människor emellan. Visst är det den nya tekniken med dess snabbhet ett mycket värdefull tillägg, men den kan aldrig ersätta de traditionella kommunikationssätten. Låt oss ännu minnas att 60-65% av kommunikationens budskap uppfattas via den icke verbala kommunikationen!

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page