top of page

Kehity menestyjäksi! / Gå mot framgång!

Kehity menestyjäksi!

Miksi toiset menestyvät elämässään kun toiset taas eivät? Tähän kysymykseen on liian usein yritetty löytää syitä, jotka ovat meistä riippumattomia,sellaisia joihin emme itse pysty vaikuttamaan. Puhutaan onnesta, perhetaustasta, varallisuudesta, erityslahjakkuudesta jne. Kun tutkitaan menestyjiä, ja mitä on ollut heidän menestyksensä syy, huomataan että menestyjä on mitä suurimmasa määrin itse vaikuttanut menestykseenä.

Tärkeä menestymisen avain on miten suhtautuu epäonnistumiseen. Lähes jokaista menestystä edeltää useampia epäonnistumisia. Menestyjä uskaltaa edetä kohti tavoitettaan vaikka on riski epäonnistua. Hän pystyy suhtautumaan epäonnistumiseen välietappina kohti menestystä. Jokaisesta epäonnistumisesta saa arvokasta oppia ja nämä opit auttavat myöhemminmatkalla menestykseen. Mikäli ei uskalla epäonnistua ja lähtee pakoon tilanteita, missä epäonnistumisen riski on suuri , menestymisen todennäköisyys jää loppupelissä aika pieneksi.

Kun tutkii menestyjiä,kautta aikojen eri puolilla maailmaa, huomataan myös että heitä yhdistää intohimo ja sitkeä yrittäminen. Menestyminen ei ole sattumaa, vaan tämä edellyttää että tekee lujasti työtä päämääränsä eteen. Legendan mukaan Arkhimedekseltä kysyttiin miten hän pystyi keksimään Akhimedeen lain. Hän vastasi kysyjälle: “Jokainen joka olisi tehnyt yhtä monta kylpyamme-koetta kun minä olisi keksinyt sen”.

Menestyjäksi voi siis kehittyä. Kun asettaa itselleen selkeän tavoitteen ja tekee lujasti työtä saavuttaakseen sen, siitä seuraa yleensä ennemmin tai myöhemmin menestys. Ennen sitä tulee todennäköisesti useampia epäonnistumisia. Niistä ei pidä lannistua, vain niitä pitää analysoida ja niistä pitää ottaa oppia. Kuitenkaan ei voida kiistää ettei meistä riippumattomat tekijät, niin kuin onni tai erityinen lahjakkuus, myötävaikuttavat menestykseen. Menestyksen resepti on kuitenkin viisi annosta määrätietoista työtä ja yksi annos muita tekijöitä

Gå mot framgång!

Varför når endel människor framgång här i livet medan andra inte gör det? På den här frågan söker man ofta förklaringar som finns utanför oss själva och som vi inte kan påverka. Man talar om tur, familjebakgrund, förmögenhet, specialbegåvning mm. Då man studerar framgångsrika personer, och vad som har varit orsaken till deras framgång, märker man att de i mycket stor grad själva har kunna inverka på sin framgång.

En viktig nyckel till framgång är i hur man förhåller sig till att misslyckas. Före nästan varje framgång inträffar det flera misslyckanden. En framgångsrik person vågar misslyckas. Han kan förhålla sig till sina misslyckanden som en deletapp på vägen till framgång. Av varje misslyckanden får man värdefulla lärdomar, som senare hjälper en på vägen mot framgång. Om man inte vågar misslyckas och flyr från situationer där risken för att misslyckas är stor, blir sannolikheten för framgång slutligen ganska liten.

Då man studerar framgångsrika personer, i olika tider i olika delar av världen, lägger man också märke till att passion och ihärdigt arbete förenar dem. Framgång nås inte av en slump, utan det förutsätts att man arbetar hårt för att nå sitt mål. Enligt legenden frågade man Arkhimedes hur han kunde komma på Arkhimedes princip. Han besvarade frågan: ”Var och en som skulle ha utfört lika många badkars-försök som jag skulle ha kommit på den”.

Man kan allstå utvecklas till att bli framgångsrik. Då man sätter upp en klar målsättning och gör ihärdigt arbete för att uppnå den, leder det förr eller senare till framgång. Innan det kommer man troligen att misslyckas flera gånger. Då skall man inte låta sig slås ned av sina misslyckaden, utan man bör analysera dem och ta lärdom av dem. Trots det kan man inte neka att faktorer som är oberoende av oss själva, såsom t ex tur eller specialbegåvning, också bidrar till vår framgång. Receptet för framgång är nog ändå fem portioner målmedvetet arbete och en portion övriga faktorer

BLOGIARKISTO /

BLOGGARKIV

UUSIMMAT KIRJOITUKSET /

DE NYASTE INLÄGGEN

SEURAA MINUA /

FÖLJ MIG:

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • Instagram Clean Grey
bottom of page